Betingelser

1. GENERELLE BETINGELSER
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med SENIMA. Den der rekvirerer ydelsen betegnes i det følgende som lejer, og SENIMA som udlejer.

2. LEJEMÅLETS VARIGHED
Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads og til og med den dag det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer eller samme dag lejer afleveres på udlejers plads. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes med 5 dages arbejdsuge á 7 ½ time, medmindre andet fremgår af prislisten. Anvendes materiellet på lørdage og/eller søn- og helligdage, regnes disse for lejedage. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.

3. LEJERS FORPLIGTELSER
Lejer er forpligtet til, at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål som det er beregnet til. Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel hos udlejer, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under såvel af og pålæsning som under transporten. Lejer er forpligtet til, at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning. Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver Påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage. Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden udlejers skriftlige samtykke. Lejer må under ingen omstændigheder – uden udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark. Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf. Lejer hæfter for lejen indtil skaden er udbedret og maskinen kan udlejes på ny.

4. UDLEJERS FORPLIGTELSER
Udlejer er forpligtiget til at aflevere materiellet ved lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand. Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel. Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.

5a. RISIKO OG ANSVAR
Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel behørigt forsikret mod brandskader. jf. pkt. 6. Lejer er ansvarlig for alle øvrige skader inklusive tyveri og hærværk, og hæfter fuldt for de omkostninger udlejer, måtte få i forbindelse hermed. Udlejer bærer risikoen for skader forvoldt af produktet (produktansvar). Ved tyveri eller totalskade bliver tabet beregnet svarende til nyværdi indtil 5 år efter materiellets anskaffelse. Er materiellet over 5 år bliver tabet beregnet efter dagsværdi. Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

5b. RISIKO OG ANSVAR – ØVRIGT MATERIEL
Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel behørigt forsikret for skader på det lejede materiel (kaskoskader). På kørende materiel bærer udlejer ligeledes risikoen for tings- og personskader forvoldt på færdselslovens område (motoransvar) samt skader forvoldt af produktet (produktansvarsskader). Ved tyveri og totalskade bliver tabet beregnet svarende til nyværdi indtil 5 år efter materiellets anskaffelse. Er materiellet over 5 år bliver tabet beregnet efter dagsværdi. Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

5c. RISIKO OG ANSVAR – LEJERS FORPLIGTELSER
Tyveri og hærværk på det lejede skal meddeles udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Udlejer skal have en kopi anmeldelseskvitteringen. Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer indenfor 24 timer fra skaden er eller burde have været opdaget. Alle meddelelser vedrørende skader på eller tyveri af det lejede skal rettes til afdelingen, hvor lejer har lejet materiellet hos udlejer. Efter afmelding af lejemateriel til udlejers afhentning hæfter lejer for materiellet i indtil 24 timer.

6. SELVRISIKO
For alle dækningsberettigede skader bærer lejeren en selvrisiko jf. nedenstående tabel, beregnet efter værdien af det konstaterede tab. Selvrisikoen gælder alene ved hændelige brandskader. Tab på øvrige skader, tyveri, hærværk m.v. skal betales fuldt ud af lejer. Ved skader på øvrigt materiel som følge af hærværk, brand, tyveri m.v. betaler lejer en selvrisiko jf. nedenstående tabel beregnet efter værdien af det konstaterede tab. For alle kaskoskader samt skader forvoldt på færdselslovens område (motoransvar) bærer lejer en selvrisiko jf. nedenstående tabel, beregnet efter værdien pr. genstand. Kr. 0 – 75.000 Kr. 5. 000 Kr. 75.001 – 150.000 Kr. 11.000 Kr. 150.001 – 250.000 Kr. 16.000 Kr. 250.001 – 400.000 Kr. 22.000 Kr. 400.001 – 600.000 Kr. 27.000 Kr. 600.001 – 800.000 Kr. 38.000 Kr. 800.001 – Kr. 49.000 Ved produktansvarsskader betales ingen selvrisiko. Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
Samtlige oplyste priser er ekskl. moms. Transportudgiften sker for lejers regning og bliver beregnet efter gældende takster – som udleveres på forlangende af udlejer – eller tilbud. Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet, forbrugsafgifter m.v. Ved materiellets hjemkomst opfyldes det med brændstof, olier og smøremidler samt rengøres m.v. for lejers regning. Der faktureres et miljøbidrag på 0,8 % af bruttoprisen pr. enhed. Lejer betaler et risikotillæg, jfr. §§ 5 og 6. Depositum faktureres sammen med første lejefaktura. Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer. I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.

8. I ØVRIGT
I tilfælde af misligholdelse af det lejede materiel, anden overtrædelse af nærværende Generelle lejebetingelser fra lejers side samt manglende betaling, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage det lejede uden forudgående varsel. Eventuelle rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Lejer erstatter udlejers tab i henhold til dansk ret.

9. LOVVALG OG VÆRNETING
Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Retten i Kolding.

10. ÆNDRINGER
Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende Generelle lejebetingelser uden varsel.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Senima ApS